Prodajalčevi pogoji

1. Jurisdikcija, oblikovanje pogodbe Za namene teh pogojev ima jurisdikcijo Južna Karolina, ZDA (»jurisdikcija«). Ti pogoji in vsak dokument družbe Sage Automotive Interiors, Inc. (»prodajalec«), ki je priložen temu dokumentu, ter vsa druga pisna ali elektronska komunikacija prodajalca, ki je vsebovala navodila za osebo ali subjekt, naveden na sprednji strani tega dokumenta (»kupec«), za namen vključitve ali zaradi vsebovanja teh pogojev, bodo skupaj tvorili »pogodbene dokumente« (in v primeru kakršnega koli spora bodo ti Pogoji prevladali), ki urejajo prodajo blaga in storitev, opisanih v pogodbenih dokumentih (»blago«). Za kupca se bo domnevalo, da je določbe pogodbenih dokumentov, vključno s temi pogoji, sprejel, pri čemer je takšno sprejetje izrazil na katerega koli od naslednjih načinov: (a) podpis kopije pogodbenih dokumentov in njena vrnitev prodajalcu; (b) pošiljanje pisnega potrdila o pogodbenih dokumentih prodajalcu; (c) oddajanje naročila ali dajanje navodil prodajalcu glede proizvodnje, sortimenta ali dobave blaga (vključno z navodili za obračunavanje in zadržanje) po prejemu pogodbenih dokumentov; (d) nezmožnost preklica tekočega naročila v desetih (10) dneh po prejemu pogodbenih dokumentov; (e) sprejetje dobave vseh kosov blaga ali katerega koli kosa; (f) plačilo vseh kosov ali katerega koli kosa blaga ali (g) nakazilo sprejetja pogodbenih dokumentov s strani kupca na drug način. Prodajalec lahko kadar koli pred kupčevim sprejetjem prekliče svojo ponudbo za prodajo blaga. Ob sprejetju se kupec nepreklicno strinja z nakupom blaga in se zavezuje nakupu blaga v skladu s pogodbenimi dokumenti. PRODAJALEC S TEM IZRECNO UGOVARJA ZOPER DOLOČILA IZ KATEREGA KOLI NAROČILA ALI DRUGEGA DOKUMENTA, KI NI SKLADEN S PRODAJALČEVIMI POGODBENIMI DOKUMENTI, KI VELJA POLEG PRODAJALČEVIH POGODBENIH DOKUMENTOV, JIH SPREMINJA ALI JE V PROTISLOVJU Z NJIMI (PRI ČEMER SO NEDOSLEDNA, DODATNA, SPREMENJENA ALI PROTISLOVNA DOLOČILA S TEM IZKLJUČENA IZ POGODBE), IN JIH ZAVRAČA TER SO PRODAJALČEVI PONUDBA IN OBVEZNOSTI IZRECNO POGOJEVANI S KUPČEVIM SPREJETJEM TEH POGOJEV. POGODBENI DOKUMENTI TVORIJO POPOLNO IN IZKLJUČNO POGODBO MED KUPCEM IN PRODAJALCEM V ZVEZI Z BLAGOM (»POGODBA«) IN JIH JE MOGOČE SPREMENITI LE V PISNI OBLIKI, KI JO PODPIŠE PRODAJALČEV POOBLAŠČENI ZASTOPNIK. NOBENI PREDHODNI ALI DRUGI SOČASNI PREDLOGI, PONUDBE, IZJAVE, NAPOVEDI, VZORCI, MODELI, SPECIFIKACIJE, POTEK POSLOV ALI TRGOVINSKI OBIČAJI NE BODO DEL POGODBE, SKLENJENE MED KUPCEM IN PRODAJALCEM. V tej pogodbi bo kot pomen izraza »vključno« obravnavan kot »med drugim vključno«.

2. Plačilo. Razen če je drugod v pogodbi določeno drugače, se vse račune plača v celoti v prodajalčevih prostorih v jurisdikciji v uradni valuti jurisdikcije v tridesetih (30) dneh od datuma izstavitve računa. Vsa plačila zapadejo v plačilo in so plačljiva brez pobota, popusta (razen če je izrecno določeno v pogodbi) ali kakršnega koli znižanja cene, brez odbitka za kakršno koli menjavo ali pretvorbo in tudi brez odbitka kakršnih koli davkov ali dajatev, ki jih pobere kateri koli državni organ. Vsa plačila, prejeta s kupčevega računa ali za kupčev račun, lahko prodajalec sprejme in uporabi, ne da bi bil kupec kakor koli dolžan, kot je izkazano v knjigah in evidencah prodajalca, brez odpusta ostanka kakršnega koli takšnega dolga, ne glede na kakršno koli izjavo kupca, ki se nanaša na takšno plačilo ali mu je priložena. Kupec se strinja s plačilom obresti pri zamudi plačila za vsak mesec ali njegov del za katero koli plačilo v skladu s tem dokumentom, ki ni pravočasno plačano. Obrestna mera, zaračunana v primeru zamude pri plačilih, bo nižja mera od (a) 125 % prednostne obrestne mere, ki jo določi banka Citibank in začne veljati z datumom izdaje računa (če pa ta obrestna mera ni na voljo, prednostne obrestne mere druge banke v jurisdikciji, ki jo izbere prodajalec), ter (b) najvišje obrestne mere, ki je dovoljena z veljavnim zakonom v jurisdikciji. Če kupec izvede plačilo pred rokom plačila, lahko prodajalec dovoli predčasno plačilo; tj. kupec lahko ob takšnem plačilu pridobi kredit na podlagi datuma takšnega plačila in prednostne obrestne mere banke Citibank, ki je v veljavi na datum izdaje računa. Prodajalec lahko kadar koli po lastni presoji omeji ali prekliče katere koli pogoje kreditiranja, dane kupcu na voljo, glede časa in zneska; in kot pogoj za obveznosti prodajalca v skladu s pogodbo (vključno s proizvodnjo ali dobavo celotnega blaga ali katerega koli kosa blaga) lahko prodajalec po lastni presoji zahteva, da kupec (i) z gotovino poravna znesek, ki zadostuje za pokritje neplačane pogodbene cene (vključno z vsemi povezanimi prevozi, skladiščenjem in drugimi stroški, ki jih je treba zaračunati kupcu), ali (ii) odpre in potrdi nepreklicni komercialni akreditiv v korist prodajalca za takšno neplačano pogodbeno ceno. Takšen akreditiv bo plačljiv na vpogled in bo v obliki, ki jo po lastni presoji izda in potrdi banka ali banke, ki se zdijo prodajalcu primerne. Pogoji katerega koli takšnega akreditiva bodo skladni s katerimi koli specifikacijami ali zahtevami, ki jih prodajalec določi za kupca, vključno z določili za prenosljivost, delno dobavo, pretovarjanje in sprejetje zastarelih dokumentov. Kupec nosi oz. plača polne stroške, vključno z vsemi bančnimi stroški, zaračunanimi v povezavi z izdajo, potrditvijo in spremembami posameznih takšnih akreditivov. Odpiranje ali potrditev takšnega akreditiva kupca ne odvezuje neposredne obveznosti izvedbe plačila prodajalcu.

3. Zamuda plačila. Kupec bo zamujal s plačilom ter bo povzročil bistveno kršitev te pogodbe, če pride do česar koli od naslednjega: (a) nepopravljiva kršitev s strani kupca ali neizpolnitev te pogodbe ali katere koli druge pogodbe, sklenjene s prodajalcem; (b) kupčeva nezmožnost odpiranja katerega koli akreditiva, ki ga v skladu s pogodbo zahteva prodajalec; (c) kupčeva nezmožnost izvedbe pravočasnega plačila prodajalcu za kateri koli obrok za blago; (d) kupčeva nezmožnost razvrstitve, določitve ali sprejetja katerega koli obroka za nepoškodovano blago; (e) kupčeva plačilna nesposobnost, sklic sestanka njegovih upnikov ali splošna določitev koristi njegovih upnikov ali (f) uvedba stečaja, insolventnosti, reorganizacije, poravnave ali podobnih postopkov, ki zadevajo kupca (vendar, v primeru neprostovoljnih postopkov, le, če niso ustavljeni v tridesetih (30) dneh po uvedbi). V primeru kakršne koli tovrstne neizpolnitve obveznosti s strani kupca lahko prodajalec poleg katerih koli drugih pravic in pravnih sredstev v skladu z veljavnim zakonom uveljavljajo katero koli od naslednjih pravic in pravnih sredstev (ali več pravic in pravnih sredstev), ki so predvideni kot kumulativni in niso medsebojno izključujoči: (i) preklic katerega koli dela te pogodbe (vključno s katerim koli jamstvom) ali katere koli druge pogodbe, sklenjene s kupcem (pri čemer je kupec odgovoren za škodo); (ii) odlog katere koli pošiljke v skladu s to ali katero koli drugo pogodbo; (iii) razglasitev vseh neporavnavnih računov za nemudoma zapadle in plačljive v skladu s to ali katero koli drugo pogodbo; (iv) takojšnji zaseg vsega blaga ali katerega koli kosa blaga v tranzitu ali hrambi ali pod nadzorom kupca v skladu s to pogodbo ali katero koli drugo pogodbo na tveganje in v breme kupca; (v) dokončanje izvajanja celotne pogodbe ali katerega koli dela pogodbe ter zaračunanje zneska do polne pogodbene cene kupcu in (vi) preprodajanje celotnega blaga ali katerega koli kosa blaga, ki ga obsega ta ali katera koli druga pogodba, ali katerih koli materialov, dobavljenih za izvajanje pogodbe ali ki so na voljo v javni ali zasebni prodaji, pri čemer je kupec odgovoren za vse izgube in stroške, zaračunane v okviru takšne prodaje.

4. Pridržanje lastninske pravice. Razen če je kjer koli drugje v pogodbi določeno drugače, bo vse blago, dobavljeno kupcu, ostalo v posesti prodajalca ali pa bo, če takšna obdržana lastninska pravica ni veljavna ali izvršljiva v skladu z veljavnim zakonom, prodajalec imel in ohranil pravico zavarovanja terjatev ter zastavno pravico na blagu, dokler prodajalec ne prejme polnega plačila v ta namen s strani kupca. Kupec se strinja, da bo to povzročilo zadržanje vsega blaga, ki ga je prodajalec dobavil, vendar ni zanj v celoti prejel plačila (pri čemer je prodajalec ustrezno ohranil svojo pravico), na ločeni in posebni lokaciji, kar je označeno z dobro vidnimi oznakami, ki razkrivajo prodajalčevo ohranjeno pravico v zvezi s takšnim blagom, in ne bo na nobeno tretjo osebo prenesena nobena pravica v zvezi s takšnim blagom. Ne glede na prodajalčevo ohranjeno pravico do blaga bo kupec nosil vsa tveganja za izgubo ali škodo glede blaga in bo odgovoren za ohranitev polnega zavarovanja nadomestitvenih stroškov blaga izključno na račun kupca, pri čemer je prodajalec imenovan za prejemnika izgube in dodatno zavarovan, dokler ne prejme polnega plačila za blago. Ne glede na prodajalčeve ohranjene pravice v zvezi s katerim koli blagom bo kupec izključno odgovoren za vse davke, stroške skladiščenja in shranjevanja, stroške prevoza ali druge stroške ali odškodnine, povezane z blagom po dobavi blaga s strani prodajalca v skladu s pogodbo. Kupec se strinja z izvajanjem katerega koli dokumenta, ki ga prodajalec po lastni presoji obravnava kot nujnega ali ustreznega, za izpopolnitev ali uveljavitev ohranjenih pravic prodajalca pri blagu, alternativno lahko prodajalec vloži ali zabeleži pogodbo ali kateri koli memorandum ali izjavo o tem brez kupčevega podpisa.

5. Dobava, zaračunavanje in zadržanje. Razen če je kjer koli drugje v pogodbi določeno drugače, bodo za prodajalčevo dobavo blaga v skladu s klavzulo franko tovarna (EXW) iz standardov INCOTERMS 2000, pri čemer na takšni točki tveganje za izgubo in škodo preide na kupca, veljale pravice prodajalca v skladu z veljavnim zakonom. Pri katerem koli blagu, za katerega veljajo navodila kupca ali za katerega je prodajalec po lastni presoji določil, da ga je treba zadržati za račun kupca, lahko prodajalec pred dobavo izda račun, pri čemer na datum izdaje takšnega računa tveganje za izgubo ali škodo preide na kupca. Kupec bo vsa zavarovanja, tovornino in dobave plačal kot ločeno postavko. Razen če je kjer koli drugje v pogodbi določeno drugače, bo dobava blaga v količini, ki ne odstopa za več kot deset odstotkov (10 %) od količine iz pogodbe ali dela ene (1) komercialne enote kupljenega blaga, kar koli je večje, obravnavana kot popolna dobava pogodbene količine in plačilo bo izvedeno za dejansko dobavljeno količino. Dobavo je po prodajalčevi presoji mogoče izvesti v ločenih obrokih, kupec pa bo obročne dobave sprejel in plačal v skladu s pogodbenimi cenami in pogoji. Razen če je kjer koli drugje v pogodbi določeno drugače, so vsi datumi dobave prodajalčeve ocene pošiljanja, določene v dobri veri, ki niso zagotovljene. Blago, za katerega je izstavljen račun in je zadržano na kateri koli lokaciji iz katerega koli razloga, bo zadržano na tveganje in stroške kupca, prodajalec pa lahko zaračuna stroške zavarovanja in hrambe po prevladujočih cenah.

6. Omejene garancije. V SKLADU S 7. ČLENOM JAMČI PRODAJALEC ZA VSE BLAGO, PRODANO KOT PRVOVRSTNO, ZAKONITO LASTNINSKO PRAVICO IN DA JE KAKOVOST BLAGA V ČASU TAKŠNE PRODAJE STANDARDNA. VSE DRUGE VRSTE BLAGA, PRODANEGA V SKLADU S TEM DOKUMENTOM, VKLJUČNO Z BLAGOM, PRODANIM KOT »BLAGO DRUGE KAKOVOSTI«, »POSTARANO BLAGO«, »SLABŠA KAKOVOST« ALI »PREKINJENI PROIZVODNI PROGRAMI«, SO PRODAJANE »TAKŠNE, KOT SO«. PRODAJALEC NE DAJE NOBENIH IZJAV ALI JAMSTEV, KI PRESEGAJO KATERE KOLI IZRECNE IZJAVE V POGODBI GLEDE VNETLJIVOSTI BLAGA ALI SKLADNOSTI BLAGA ALI KATERE KOLI POSTAVKE, ARTIKLA ALI IZDELKA, KI VSEBUJE ALI VKLJUČUJE BLAGO, Z VELJAVNIMI STANDARDI O VNETLJIVOSTI, ČE OBSTAJAJO, ALI DA SO BILI PREIZKUŠENI ZA DOSEGANJE SKLADNOSTI S STANDARDI. ČE KUPEC NE PRIDOBI IZRECNEGA JAMSTVA GLEDE VNETLJIVOSTI IN PREIZKUŠANJA, DOLOČENEGA V POGODBI, PRED DOBAVO BLAGA, BO PRODAJALCA ODVEZAL VSAKRŠNE ODGOVORNOSTI, POVEZANE Z NEZMOŽNOSTJO ZAGOTAVLJANJA NAVEDENIH INFORMACIJ. KUPEC SE STRINJA, DA LAHKO NADALJNJA KONČNA OBDELAVA, UPORABA V KOMPOZITNIH STRUKTURAH ALI DRUGAČNE SPREMEMBE BLAGA NEGATIVNO VPLIVAJO NA VNETLJIVOSTNE LASTNOSTI BLAGA IN DA BO, V DOLOČENIH OKOLIŠČINAH, BLAGO GORELO, ZATO JE TREBA BITI PREVIDEN V BLIŽINI VIROV TOPLOTE ALI OGNJA. RAZEN TOVRSTNIH OMEJENIH JAMSTEV, KI JIH LAHKO PRODAJALEC IZRECNO IN POSEBEJ ZAGOTOVI, SO VSA DRUGA IZRECNA IN NAZNAČENA JAMSTVA, VKLJUČNO Z JAMSTVI ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN JAMSTVI ZA KRŠITVE, ALI KATERA KOLI JAMSTVA, KI TEMELJIJO NA VZORCIH, MODELIH ALI SPECIFIKACIJAH, IZRECNO IZKLJUČENA. V ZVEZI Z UPORABO BLAGA PREVZEMA KUPEC VSA TVEGANJA IN ODGOVORNOSTI. V primeru kakršnega koli neskladja med to pogodbo in katerim koli izrecnim pisnim jamstvom, ki je potrošniku zagotovljeno v povezavi z blagom, prodanim za osebne, družinske ali gospodinjske namene, prevlada takšno pisno jamstvo. Kupec jamči, da bo povsem skladen z vsemi navodili na oznakah za ravnanje z blagom, shranjevanje, posestvovanje ali uporabo blaga, prodanega v skladu s tem dokumentom, in kupec se strinja, da prodajalca odvezuje odgovornosti in mu plača nadomestilo za škodo v primeru vsakršnih zahtevkov (med drugim vključno z zahtevki za plačilo stroškov odvetnikov) v zvezi s telesnimi poškodbami ali materialno škodo, ki je posledica kakršne koli malomarnosti, hude malomarnosti, lahkomiselnosti ali namernega neprimernega vedenja prodajalca ali če prodajalec kakor koli ni skladen s pogoji v tem jamstvu.

7. Omejitev odgovornosti. BREZ OMEJEVANJA SPLOŠNOSTI KATEREGA KOLI DRUGEGA DOLOČILA V POGODBI, KI OMEJUJE ALI IZKLJUČUJE ODGOVORNOST PRODAJALCA, ODŠKODNINA, KI JO PLAČA KUPEC NA PODLAGI KATEREGA KOLI ZAHTEVKA NE GLEDE NA VRSTO (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), KI IZHAJA IZ TE POGOBE ALI BLAGA ALI JE NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEZAN S TO POGODBO ALI BLAGOM, NE BO VIŠJA OD DEJANSKE POGODBENE CENE BLAGA, KI JO PLAČA KUPEC, V ZVEZI S KATERIM JE ZAHTEVEK VLOŽEN, V NOBENEM PRIMERU PA PRODAJALEC NE BO ODGOVOREN ZA POSEBNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, KAZNOVALNO, TROJNO ALI POSLEDIČNO ODŠKODNINO KUPCA ALI KATERE KOLI TRETJE OSEBE, VKLJUČNO Z ODŠKODNINAMI NA PODLAGI NEZMOŽNOSTI UPORABE, IZGUBE DOBIČKA, IZGUBE DOBREGA IMENA, ZAMUDE PRI DOBAVI, NEIZPOLNITVE DOBAVE, POMANJKLJIVEGA STANJA ALI UPORABE BLAGA, RAZEN V PRIMERU TELESNIH POŠKODB ALI MATERIALNE ŠKODE, V PRIMERU KATERE JE TAKŠNA ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST ZAHTEVANA V VELJAVNEM ZAKONU IN DO MERE, DOLOČENE V VELJAVNEM ZAKONU. Vsakršen tehnični nasvet ali pomoč, ki jo prodajalec v skladu s tem dokumentom zagotovi kupcu, in rezultati teh storitev so zagotovljeni na izključno odgovornost in stroške kupca.

8. Napake in zahtevki. Kupec bo blago pregledal in preizkusil v desetih (10) dneh po prejemu in pred uporabo ali nadaljnjo prodajo ter bo prodajalca nemudoma obvestil o kakršni koli domnevni neskladnosti. Kupčeva uporaba ali nadaljnja prodaja blaga bo obravnavana kot sprejetje v skladu s to pogodbo. Vsi zahtevki kakršne koli vrste, narave ali s kakršnim koli opisom so prepovedani in opuščeni, razen če so posredovani v pisni obliki. Domnevano bo, da je kupec sprejel blago, vse pravice do preklica, zavrnitve ali odškodnin na podlagi zahtevkov pa bodo zastarale in kupec bo izgubil vsakršno pravico do sklicevanja na neskladnost blaga ali vložitve zahtevka na podlagi neskladnosti blaga ter se bo tej pravici odpovedal, razen če prodajalec kupčev pisni in podrobni zahtevek prejme (a) v desetih (10) delovnih dneh po prejemu blaga za vse terjatve, razen za terjatve v zvezi s skritimi napakami, ali (b) v devetdesetih (90) dneh po prejetju blaga v zvezi s skrito napako; pod pogojem, da se v nobenem primeru ne vloži nobenega zahtevka po barvanju, dokončanju, rezanju, obdelavi, pretvorbi namena ali kakršni koli spremembi blaga. V tridesetih (30) dneh po prejemu pisnega obvestila o domnevno pomanjkljivem blagu, za katerega je vložen zahtevek, bo kupec takšno blago dal brezplačno na voljo prodajalcu na mestu, ki ga določi prodajalec (v primeru neizpolnitve te zahteve bo domnevano, da je kupec to sprejel in se odpovedal vsem zahtevkom glede pomanjkljivosti). Če prodajalec ugotovi, da je zahtevek glede pomanjkljivosti veljaven, lahko prodajalec po lastni izbiri (i) zamenja katero koli pomanjkljivo blago, (ii) popravi katero koli pomanjkljivo blago, (iii) sprejme vračilo katerega koli pomanjkljivega blaga in vrne nakupno ceno blaga kupcu ali (iv) kupcu plača razliko med vrednostjo skladnega blaga od načrtovanega pogodbenega datuma dobave dalje in vrednostjo dejansko dobavljenega blaga. Predhodne navedbe tvorijo kupčevo izključno pravno sredstvo za katero koli pomanjkljivo blago v skladu s tem dokumentom.

9. Kršitev patentnih pravic. Prodajalčeva dobava blaga kupcu ne zagotavlja izrecno, ali naznačeno, nobene licence ali druge pravice v skladu z nobenim patentom ali avtorsko pravico ali mu podeljuje pooblastilo za kršitev katerega koli patenta ali avtorske pravice. Če pristojno sodišče ugotovi, da blago, v obliki, v kakršni ga dostavi prodajalec, krši patent v kupčevi državi, bo kupec prodajalcu nemudoma posredoval pisno obvestilo o tem, prodajalec pa bo po lastni izbiri in presoji pridobil za kupca pravico do nadaljnje uporabe blaga (v obliki, v kakršni ga prodajalec zagotovi) v kupčevi državi, zamenja blago, ki domnevno krši patent, z blagom, ki ne povzroča kršitve, ali sprejel vračilo blaga, ki domnevno krši patent, v zameno za vračilo kupnine, ki jo je plačal kupec. Predhodne navedbe določajo popolno odgovornost prodajalca v zvezi s kakršnim koli zahtevkom na podlagi kršitve patenta. Kupec bo prodajalca odvezal odgovornosti, ga zagovarjal in poravnal odškodnino za vso škodo in stroške, ki nastanejo zaradi zahtevkov na podlagi kršitve patentnih pravic za blago, ki je posebej izdelano ali spremenjeno na zahtevo kupca, ter vso škodo in stroške, ki so posledica kakršne koli kršitve ali kakršne koli zlorabe katere koli blagovne znamke, tovarniškega imena, simbola, identifikacije sestave materiala ali druge oznake, ki jo uporablja prodajalec v skladu z navodili kupca. Če kupec vključuje ali skrbi, da drugi vključujejo blago v lasten izdelek ali izdelke katere koli tretje osebe, prodajalec ne bo odgovoren za zahtevke tretjih oseb v zvezi s kršitvijo kakršnega koli patenta, registriranega modela, blagovne znamke ali avtorske pravice, ki so posledica takšnih vključitev in temeljijo na uporabi blaga ali proizvodnji, uporabi, prodaji ali ponujeni prodaji katerega koli izdelka, ki vsebuje takšno blago, razen če je takšna odškodninska odgovornost za zahtevke tretjih oseb v zvezi s kršitvami izrecno določena v veljavnem pravu in je kupec ne more opustiti.

10. Višja sila. Nobena stranka ne bo odgovorna za izgubo ali škodo zaradi neizpolnitve, ki je posledica kakršnega koli vzroka, ki presega razumni nadzor prizadete stranke, vključno s skladnostjo s katerim koli predpisom, odredbo ali navodili katerega koli državnega organa, višjo silo, vojno (napovedano ali nenapovedano), terorizmom, dejanjem ali opustitvijo dejanja nasprotne stranke, dejanjem civilnih ali vojaških organov, požarom, epidemijo, poplavami, katastrofo, stavko, zaprtjem tovarne ali pristanišča, izprtjem, izgredi, racionalizacijo, pomanjkanjem materiala, ali nezmožnosti takšne prizadete stranke, da pri običajnih virih pridobi potrebno delo, a pod pogojem, da na podlagi nobenega takšnega vzroka ne bo prišlo do opravičevanja zamude pri izpolnitvi kupčevih plačilnih obveznosti v skladu s tem dokumentom (vključno z morebitnimi obveznostmi glede odpiranja odobrenega akreditiva). V primeru kakršne koli upravičene zamude zaradi katerega koli takšnega vzroka, bo prizadeta stranka takoj, ko je praktično, nasprotno stranko o tem obvestila in bo istočasno ali na najzgodnejši praktični datum po takšnem obvestilu določila kateri koli revidiran načrt izvedbe. V primeru kakršne koli tovrstne upravičene zamude bo čas izvajanja s strani prizadete stranke podaljšan za obdobje, ki je enako času, ki ga je prizadeta stranka na podlagi razloga za zamudo izgubila. Če transakcijo krije akreditiv, bo akreditiv zagotovil izvedbo na podlagi prejema prodajalčevega obvestila o zamudi s strani banke, ki je pristojna za odobritev ali izdajo, v skladu z navodili kupca, posredovanimi navedenim bankam, za spremembo akreditiva z namenom podaljšanja časov pošiljanja in zapadlosti akreditiva na datum(-e), naveden(-e) v zadevnem obvestilu.

11. Cene. Nobena cena ne vključuje nobene upoštevne uvozne dajatve in tarife, carinske pristojbine, pristojbine za izvozna dovoljenja ali uvozne ali izvozne davke, zvezne, državne, deželne ali lokalne davke na prodajo, uporabo, premoženje ali davke na dodano vrednost ali katere koli druge davke ali uradne pristojbine, od česar so vse izključna odgovornost kupca. Prodajalec lahko katero koli ceno brez obvestila spremeni pred kupčevim sprejetjem pogodbenih dokumentov. Po takšnem sprejetju lahko prodajalec spremeni katero koli ceno za nedobavljeno blago tako, da kupcu posreduje pisno obvestilo vsaj petnajst (15) dni prej in, v primeru takšne spremembe, bo kupčevo izključno pravno varstvo pravica do preklica te pogodbe v zvezi s katerim koli blagom, za katerega velja takšna sprememba cene, in sicer na podlagi pisnega obvestila, ki je dano prodajalcu in ga ta prejme pred datumom začetka veljavnosti spremembe. Če prodajalec na podlagi zakona, vladne uredbe, odredbe ali drugega predpisa ne more spremeniti cene ali vzdrževati že veljavne cene, lahko prodajalec prekine to pogodbo, ko kupcu posreduje tridesetdnevno (30-dnevno) vnaprejšnje obvestilo.

12. Uporabno pravo. Za domačo prodajo bo zakonodaja jurisdikcije brez upoštevanja njenih kolizijskopravnih načel urejala to pogodbo ter pravice in obveznosti strank v skladu s tem dokumentom. Za mednarodno prodajo bo do upoštevne mere in v skladu z omejitvami iz tega dokumenta to pogodbo ter pravice in obveznosti strank v skladu s tem dokumentom urejala Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (»Konvencija o prodaji«). Ne glede na predhodne navedbe bodo v primeru kakršne koli nedoslednosti ali neskladja med določili v pogodbi, vključno s temi Pogoji, na eni strani in Konvencijo o prodaji na drugi strani prevladala določila iz pogodbe ter urejala njeno izvajanje. V obsegu katere koli takšne nedoslednosti ali neskladja bo za določila pogodbe domnevano, da odstopajo od določil Konvencije o prodaji v okviru pomena 6. člena Konvencije. Nadalje so, brez omejevanja splošne narave predhodnih navedb, s tem naslednje določbe Konvencije o prodaji izključene iz pogodbe: 8(3)., 9., 11., 16(2)., 39(2)., 44., 46., 50. in 84(1). člen. Zadeve, ki niso izrecno urejene v pogodbi ali z uporabo Konvencije o prodaji, je treba urediti v skladu z notranjimi zakoni jurisdikcije brez upoštevanja kolizijskopravnih načel. Za mednarodne prodaje, ki jih Konvencija o prodaji ne ureja, bodo to pogodbo ter pravice in obveznosti strank v skladu s tem dokumentom urejali notranji zakoni jurisdikcije ne glede na kolizijskopravna načela. Konvencija Združenih narodov o zastaranju pri mednarodni prodaji blaga je s tem izključena in ne bo urejala nobenega zahtevka, ki bi nastal na podlagi te pogodbe ali v povezavi s to pogodbo, ali prodaje ali nakupa blaga.

13. Reševanje sporov. Razen če je v tem dokumentu navedeno drugače, bodo vsakršni spori, ki nastanejo na podlagi te pogodbe, prodaje, uporabe ali nakupa blaga ali so s tem povezani, urejani z zavezujočo arbitražo v jurisdikciji, upravljani v skladu z arbitražnimi pravili Mednarodne trgovinske zbornice, ki so v veljavi na datum takšne arbitraže, o arbitražni odločbi arbitra(-ov) pa bo presojalo katero koli sodišče z ustrezno pristojnostjo. Arbitražni postopki in vsi dokumenti, vloge in odločbe, povezani s tem, bodo potekali oz. bodo izdani v uradnem jeziku jurisdikcije. Arbitražna odločba bo vsebovala navedbe v plačilni valuti, določeni v pogodbi, ali, če ni določena nobena takšna valuta, v valuti jurisdikcije, hkrati pa bo vsebovala razloge za odločbo. Arbiter(-ri) ne bo(-do) mogel(-li) spreminjati ali prilagajati nobenih določil te pogodbe. Stranki si bosta enakovredno delili arbitrove honorarje in stroške. Vse, kar je v nasprotju s to pogodbo, ne glede na naslednje: (a) noben zahtevek kupca kakršne koli vrste ali narave ali s kakršnim koli opisom ni prepovedan in opuščen ter kupec ne sme sprožiti nobenega postopka ne glede na vrsto, razen če kupec arbitražne postopke sproži v enem (1) letu po nastopu zatrjevane kršitve, in (b) prodajalec se lahko po lastni presoji obrne na pristojno sodišče glede (i) kakršnih koli zahtevkov prodajalca za zneske, ki jih dolguje kupec v povezavi s prodajo blaga kupcu, (ii) kakršnih koli zahtevkov prodajalca za uveljavljanje dogovora iz tega dokumenta z namenom arbitraže ali uveljavljanja arbitražne razsodbe; (iii) prodajalčevo uveljavljanje predhodno določenega zastaralnega roka v zvezi s kupčevimi zahtevki ali (Iv) kakršni koli zahtevki prodajalca glede sodne prepovedi ali začasnih ukrepov za preprečitev ali ustavitev nepopravljive škode na področju prodajalčevih pravic ali lastnine. Kupec s tem nepreklicno priznava pristojnost sodišč v jurisdikciji v zvezi s kakršnim koli takšnim pravdnim postopkom. Če prodajalec sproži pravdni postopek v skladu s predhodnimi navedbami, ne bo kupec v okviru tega vložil nobene nasprotne tožbe za zadeve, ki jih je mogoče v skladu s to pogodbo reševati z arbitražo.

14. Prenos pogodbe in pooblastitev. Nobena stranka ne bo prenesla ali dodelila te pogodbe, ne glede na to, ali to naredi na podlagi zakona ali drug način, brez vnaprejšnje pridobitve izrecnega pisnega soglasja nasprotne stranke. Vsak poskus prenosa ali dodelitve tega dokumenta brez takšnega soglasja bo ničen in neveljaven. Razen če je v tem dokumentu izrecno navedeno drugače, ta pogodba ni predvidena za zagotavljanje koristi nobene osebe, ki ni stranka v njej ali odobreni pooblaščenec takšne stranke, in je ta oseba tudi ne more uveljavljati.

15. Opombe. Razen če je kjer koli drugje v pogodbi navedeno drugače, bodo vsi opomini in podobna sporočila, zagotovljeni v skladu s tem dokumentom, v angleškem jeziku ali jeziku jurisdikcije, v pisni obliki in dostavljeni s prvorazredno, predhodno plačano, priporočeno pošto poštnega urada jurisdikcije ali ugledno storitvijo hitre pošte.

16. Razno. Vse pravice in pravna sredstva v tem dokumentu bodo dodatki k vsem drugim pravicam in pravnim sredstvom, zagotovljenim v skladu z veljavnim zakonom, pri čemer bodo vse pravice in pravna sredstva neizključni in kumulativni. Neizpolnitev katere koli obveznosti s strani katere koli stranke bo obravnavana kot opustitev katerih koli nadaljnjih obveznosti. Če se ugotovi, da je katero koli določilo v tej pogodbi neveljavno, takšna neveljavnost ne bo vplivala na veljavnost preostalih določil v tej pogodbi. Kupčevo sprejetje pogodbenih dokumentov bo tvorilo kupčevo zagotovilo in jamstvo, da je pridobil vse potrebne odobritve, licence in dovoljenja, ki jih je treba pridobiti pri katerem koli vladnem organu v kupčevi državi v zvezi s pošiljanjem, uvozom, dobavo ali uporabo blaga, ter bo izvedel plačilo pogodbene cene in vseh drugih zapadlih zneskov prodajalcu v valuti, določeni v pogodbi, ali, če ni določena nobena takšna valuta, v valuti jurisdikcije. Prodajalec bo imel pravico do preklica izvedbe v skladu s to pogodbo in bo lahko zadržal ali prekinil izvajanje katere koli od svojih obveznosti iz tega dokumenta na podlagi kakršne koli neizpolnitve ali zamude kupca pri dajanju kakršnih koli zagotovil prodajalcu, ki jih ta po lastni presoji potrebuje, da je pridobil vse takšne odobritve, licence in dovoljenja, v primeru česar bo kupec nemudoma prodajalcu povrnil škodo in ga odvezal odgovornosti za vso škodo, stroške ali izgube, ki jih prodajalec utrpi na podlagi takšne neizpolnitve ali zamude s strani kupca. Stranke bodo ohranile zaupnost te pogodbe, razen če je razkritje določeno v veljavnem zakonu ali pa so informacije, vsebovane v tej pogodbi, na splošno dostopne javnosti na podlagi neizvedbe nobenega dejanja ali opustitve dejanja s strani stranke, ki razkriva takšne informacije. Če je pogodba prevedena v jezik, ki ni angleščina, bodo prevladala določila v angleški različici in urejala dogodke morebitnih sporov ali nedoslednosti pri tolmačenju.