Kupčevi pogoji

1. Jurisdikcija, oblikovanje pogodbe Ti Pogoji nakupa (»Pogoji«) se nanašajo na kateri koli nakup blaga ali storitev (»trgovsko blago«), ki so opisani v teh pogojih, kakršnem koli dokumentu kupca, ki je priložen temu dokumentu, ter vsakršni komunikaciji kupca, ki je prodajalca preusmerila k tem Pogojem ali jih vsebuje (skupaj poimenovanimi »pogodbeni dokumenti«), s strani podjetja, njegovih podružnic, pridruženih podjetij, naslednikov in pooblaščencev (»kupec«). Za namene teh Pogojev predstavlja jurisdikcijo Južna Karolina, ZDA (»jurisdikcija«). V primeru kakršnega koli neskladja med temi Pogoji in katerim koli drugim pogodbenim dokumentov bodo prevladali Pogoji. »Prodajalec« je trgovec z blagom, identificiranim v pogodbenih dokumentih. Kupec ni trgovec z blagom. Za prodajalca bo domnevano, da je sprejel določila pogodbenih dokumentov, če naredi kar koli od naslednjega: (a) podpis katerega koli od pogodbenih dokumentov; (b) pošiljanje pisnega potrdila o katerem koli pogodbenem dokumentu kupcu; (c) komunikacija s kupcem v zvezi s trgovskim blagom ali začetek izvajanja v zvezi s trgovskim blagom po prejemu kakršnih koli pogodbenih dokumentov; (d) neugovarjanje zoper sporočilo v zvezi z blagom v desetih (10) po prejemu katerega koli pogodbenega dokumenta; (e) dobava katerega koli kosa blaga; (f) sprejetje plačila za kateri koli kos blaga ali (g) nakazilo prodajalčevega sprejetja katerega koli pogodbenega dokumenta na drug način. Kupec lahko kadar koli pred prodajalčevim sprejetjem prekliče svojo ponudbo za nakup blaga. Ob sprejetju se prodajalec nepreklicno strinja s prodajo in dobavo blaga v strogi skladnosti s pogodbenimi dokumenti. KUPEC S TEM IZRECNO UGOVARJA ZOPER DOLOČILA IZ KATEREGA KOLI POTRDILA ALI DRUGEGA DOKUMENTA IN IZ KATERIH KOLI POGOJEV, KI SO POSREDOVANI V OKVIRU KAKRŠNEGA KOLI TRGOVSKEGA OBIČAJA ALI POSLOVANJA, KI NISO SKLADNI S KUPČEVIMI POGODBENIMI DOKUMENTI ALI VELJAJO POLEG TEH DOKUMENTOV (PRI ČEMER SO NEDOSLEDNA ALI DODATNA DOLOČILA S TEM IZKLJUČENA IZ TE POGODBE), TER SO PRODAJALČEVI PONUDBA IN OBVEZNOSTI IZRECNO POGOJEVANI S PRODAJALČEVIM SPREJETJEM TEH POGOJEV. POGODBENI DOKUMENTI TVORIJO POPOLNO IN IZKLJUČNO POGODBO MED KUPCEM IN PRODAJALCEM V ZVEZI Z BLAGOM (»POGODBA«) IN JIH JE MOGOČE SPREMENITI LE V PISNI OBLIKI, KI JO PODPIŠE KUPČEV POOBLAŠČENI ZASTOPNIK. V tej pogodbi bo kot pomen izraza »vključno« obravnavan kot »med drugim vključno«.

2. Spremembe, preklic. Kupec lahko kadar koli določi spremembe ali pa zahteva, da prodajalec izvede spremembe blaga ali kakor koli drugače spremeni obseg te pogodbe, vključno s takšnimi zadevami, kot so pregledi, preizkušanje ali kontrola kakovosti, prodajalec pa se strinja s takojšnjo izvedbo takšnih sprememb. Kakršno koli razliko v ceni ali času izvedbe, ki je posledica takšnih sprememb, bo kupec pravično prilagodil ob prejemu dokumentacije v takšni obliki in s podrobnostmi, ki jih določi kupec. Kakršne koli spremembe te pogodbe bodo izvedene v skladu s tem 2. členom. Poleg vseh drugih pravic kupca do prekinitve te pogodbe lahko kupec po lastni izbiri takoj prekine celotno pogodbo ali kateri koli del te pogodbe, in sicer kadar koli in iz katerega koli razloga, tako, da prodajalcu posreduje pisno obvestilo. Ob takšni prekinitvi bo kupec prodajalcu plačal naslednje zneske brez podvojitev: (a) pogodbene cene za vse blago, dokončano in dobavljeno v skladu s pogodbenimi dokumenti, ki predhodno ni bilo plačano, ter (b) dejanske stroške tekočega dela in surovin, ki jih utrpi prodajalec pri zagotavljanju blaga v skladu s to pogodbo, in sicer v meri, do katere so tovrstni stroški razumni in jih je mogoče primerno določiti za dokončani del te pogodbe (pod pogojem, da je prodajalec kupcu katero koli takšno tekoče delo ali surovine zagotovil), pri čemer so odšteti razumna vsota vrednosti ali stroškov (kar koli je višje) katerega koli blaga ali materialov, ki jih prodajalec uporabi ali proda na podlagi pisnega soglasja kupca, ter stroški kakršnega koli poškodovanega ali uničenega blaga ali materiala. Kupec ne bo izvedel nobenih plačil za dokončano blago, storitve, tekoče delo ali surovine, ki jih proizvede ali nabavi prodajalec, v zneskih, ki presegajo zneske, ki so izrecno odobreni v skladu s to pogodbo, prav tako ne bo plačal nobenega nedobavljenega blaga ali surovin, ki so del prodajalčeve standardne zaloge ali ki so takoj prodajni. Plačila, izvedena v skladu s tem členom, ne bodo presegla združene cene, ki jo mora plačati kupec za blago, ki ni dostavljeno na datum prekinitve. Kupec ne bo odgovoren za plačila prodajalcu, neposredna ali na podlagi zahtevkov prodajalčevih podizvajalcev, za izgubo pričakovanega dobička, nevsrkane splošne stroške, obrestne mere na terjatve, stroške razvoja izdelkov in inženiringa, stroške preureditve ali najema zgradbe in opreme, neamortizirane amortizacijske stroške ali splošne in upravne stroške na podlagi prekinitve te pogodbe. V šestdesetih (60) dneh od datuma začetka veljavnosti prekinitve bo prodajalec kupcu izročil celovit zahtevek za prekinitev z zadostnimi podpornimi podatki za omogočanje kupčeve revizije in bo nato nemudoma posredoval takšne dopolnilne in podporne informacije, ki jih bo kupec zahteval. Kupec ali njegovi zastopniki bodo imeli pravico, da revidirajo in pregledajo vse knjige, evidence, stavbe, delo, material, zaloge in druge artikle, ki so povezani s kakršnim koli prodajalčevim zahtevkom za prekinitev.

3. Cena. Cena blaga bo takšna, kot se stranke dogovorijo in jih kupec potrdi, razen če se kupec v pisni obliki strinja z drugačnimi pogoji, ter bo vključevala vse druge dajatve, vključno s tujimi, zveznimi, državnimi in lokalnimi davki (razen davkov na prodajo, ki jih mora kupec plačati v skladu z veljavnim zakonom), carinami, uvoznimi dajatvami, stroški prevoza, pakiranja, embaliranja in zavarovanja. Nobeno zvišanje cene ali dodatni stroški, vključno z morebitnimi obrestmi ali finančnimi stroški, ne bo veljalo, razen če kupec po lastni presoji vnaprej poda soglasje v pisni obliki, in če se kupec strinja z zvišanjem cene ali dodatnimi stroški, to ne bo veljalo vsaj trideset (30) dni po dajanju takšnega soglasja. Razen če je v pogodbenih dokumentih navedeno drugače, bodo vsi zneski, ki jih je treba plačati v skladu s pogodbenimi dokumenti, plačani v valuti jurisdikcije.

4. Garancije. Prodajalec izjavlja in jamči, da je (a) plačilno sposoben; (b) pooblaščen/licenciran za zagotavljanje blaga; (c) ima tržljivo lastninsko pravico in pravico do prevažanja blaga; (d) je blago neobremenjeno in zanj ne veljata pravica zavarovanja terjatev in zastavna pravica ter (e) blago ne krši nobene blagovne znamke, patenta, avtorske pravice, dizajna ali podobne pravice intelektualne lastnine. Poleg katerega koli drugega izrecnega ali naznačenega jamstva, ki ga je prodajalec zagotovil ali je kakor koli drugače morda na voljo kupcu, prodajalec izrecno in brezpogojno jamči za najdaljše obdobje, ki je dovoljeno z zakonom, po datumu dobave (ali nadomestila) kupcu, da je vse blago, razen če je drugače določeno ali se s tem strinja kupec, novo in prvovrstne kakovosti, tržljivo, primerno za kupčev specifični namen, brez napak v materialu, izdelavi, proizvodnji in dizajnu, in sicer skritih ali kakršnih koli drugačnih napak, strogo skladno s strožjimi specifikacijami in opisi, določenimi v pogodbenih dokumentih, prodajalčevih katalogih, brošurah z izdelki in drugih ilustracijah, upodobitvah, vzorcih in modelih blaga, izpolnjuje najvišje industrijske standarde ter je ustrezno pakirano, embalirano in označeno. Vsa jamstva so v korist kupca ter njegovih naslednikov in pooblaščencev, poleg tega bodo veljala tudi po kakršnem koli pregledu, dobavi, sprejetju in plačilu. Prodajalec bo kupcu v celoti in brezplačno zagotovil vsa jamstva svojih dobaviteljev, ki veljajo za blago, ter bo takšna dodeljena jamstva zagotovil skupaj z blagom. Prodajalec bo kupcu povrnil škodo, ga zagovarjal in odvezal odgovornosti za vse izgube, odškodnine, stroške, zahtevke ali zahteve, vključno s honorarji in stroški odvetnikov in svetovalcev, ki nastanejo na podlagi kršitev te pogodbe s strani prodajalca ali prodajalčevih zastopnikov, malomarnosti, hude malomarnosti ali drugega dejanja, ki povzroči kakršno koli telesno poškodbo (vključno s smrtjo), materialno škodo ali gospodarske izgube, vključno s škodo, ki jo utrpi prodajalec, kupec ali tretja oseba, na kakršen koli način, ki je povezan z izvajanjem te pogodbe, vključno z neposredno, naključno, posledično škodo in kaznovalno odškodnino ali izgubami, razen do mere, ki jo povzroči kupčeva izključna malomarnost. Če je zoper kupca vložen kakršen koli takšen zahtevek, bo kupec prodajalca o takšnem zahtevku obvestil in bo, na stroške prodajalca, zagotovil pomoč v povezavi z obrambo v primeru takšne tožbe, kot razumno zahteva prodajalec. Kupec bo imel pravico, vendar ne obveznosti, do nadzorovanja obrambe ali poravnave kakršnih koli terjatev ali tožbe, ki jih obsega prodajalčevo poroštvo za nadomestilo škode, kar bo izvedeno v celoti na stroške prodajalca. Glede na kupčevo izbiro bo prodajalec odgovoren, da izključno na lastne stroške poskrbi za obrambo pri kakršnem koli tovrstnem pravdnem postopku, vendar lahko kupec na lastne stroške najame odvetnike po lastni izbiri kot pomoč pri obrambi v katerem koli takšnem postopku.

5. Dobava. Datum ali datumi dobave blaga so določeni v skladu z dogovorom med strankama, potrdi pa jih kupec. Kupec si pridržuje pravico do sprejetja ali zavrnitve, deloma ali v celoti, delnih ali presežnih dobav blaga. Razen če je drugače navedeno v pogodbenih dokumentih: (a) bodo vse pošiljke blaga dobavljene na kupčevo izbrano lokacijo, in sicer »dobavljene ocarinjene« (kot je opredeljeno v standardih »Incoterms 2000«), prek kupčevega izbranega prevoznika, ter (b) bosta lastninska pravica in tveganje za izgubo prešla na kupca po dobavi blaga kupcu na dostavno mesto, in sicer na način »dobavljeno ocarinjeno«. PRI IZVAJANJU TE POGODBE JE ČAS BISTVENEGA POMENA. Prodajalec bo odgovoren za vse izgube ali škodo na blagu in bo pridobil takšno zavarovanje, kot je razumno mogoče v okoliščinah, ki bo obsegalo blago, kakršno koli premoženje, zadržano v imenu kupca, in katero koli drugo tveganje za kupca na podlagi prodajalčeve izvedbe pogodbe. Na zahtevo kupca bo prodajalec kupcu zagotovil certifikate, ki izkazujejo takšno zavarovanje, in bo kupca imenoval kot dodatnega zavarovanca v takšnem zavarovanju. Vsaki pošiljki blaga bo priložena dobavnica.

6. Pregled. Kupec bo imel pravico, vendar ne obveznosti, da pregleda ali preizkusi blago pred njegovo obdelavo, uporabo ali nadaljnjo prodajo ter obdelava, uporaba ali nadaljnja prodaja ne bo tvorila odpovedi nobenim terjatvam. Pritožbe ali obvestila o napakah blaga bodo obravnavana kot pravočasna, če so posredovana v razumnem časovnem obdobju po seznanitvi kupca s takšnimi pomanjkljivostmi. Plačilo katerega koli blaga ne bo obravnavano kot sprejetje takšnega blaga. Vsakršna neskladnost blaga s katerim koli jamstvom iz 4. člena bo, če kupec sprejme blago, tvorila neskladnost, ki znatno negativno vpliva na vrednost takšnega blaga na kupčevi strani, za kar lahko kupec prekliče sprejetje, pri čemer se šteje, da je bilo takšno sprejetje izvedeno: (a) na podlagi razumne domneve, da bo takšna neskladnost odpravljena in neskladnost ni bila razumno odpravljena, ali (b), če kupec takšne neskladnosti ni odkril pred sprejetjem, na podlagi otežene možnosti odkrivanja pred sprejetjem ali na podlagi prodajalčevih zagotovil.

7. Plačilo. Plačilni pogoji bodo skladni z navedbami v pogodbenih dokumentih. Razen če je v pogodbenih dokumentih določeno drugače, plačilo zapade v razumnem času po kupčevem prejemu vsega blaga in vseh računov v zvezi z njim. Prodajalec bo vsako kupčevo plačilo dodelil računom, za katere je takšno plačilo izvedeno.

8. Skladnost z zakoni. Prodajalec se strinja, da bo strogo upošteval vse veljavne tuje, zvezne, državne in lokalne zakone, predpise, zakonike in uredbe, vključno z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi glede zaposlovanja in diskriminacije. Prodajalec bo po potrebi organiziral vse preglede in odobritve s strani vladnih uradnikov, vključno s carinjenjem ali drugimi uvoznimi ali izvoznimi obveznostmi. Prodajalec kupčevim nabavnim zastopnikom ne bo ponujal ali jim zagotavljal nobenih nagrad, daril, plačil ali česar koli vrednega ter ne bo nobenim zaposlenim, zastopnikom ali drugim kupčevim predstavnikom ponujal ali zagotavljal nobenih nagrad, daril, plačil ali česar koli vrednega pri poskusu neposrednega vplivanja na izvajanje določil iz te pogodbe s strani takšne osebe. Kupec želi posel izvesti v skladu z najvišjimi pravnimi in etičnimi standardi.

9. Pravna sredstva. Razen če je izrecno navedeno v pogodbenih dokumentih, bodo kupcu in prodajalcu zagotovljene le tiste pravice in pravna sredstva, ki so zagotovljeni z upoštevnim zakonom; pod pogojem, da lahko kupec po lastni presoji izkoristi eno ali več od naslednjih pravnih sredstev, če blago ali kateri koli kos blaga ni dobavljen v skladu s pogodbenimi dokumenti ali do roka dobave, določenega v dokumentih, ali če prodajalec na drug način ne upošteva strogo obveznosti iz katerega koli od pogodbenih dokumentov ali če ni strogo skladen s pogodbenimi dokumenti, ne glede na to, ali je kupec blago sprejel v celoti ali deloma: (a) da prekliče to pogodbo, v celoti ali deloma; (b) da zavrne blago, v celoti ali deloma, in ga vrne prodajalcu na tveganje in stroške prodajalca, pri čemer mora prodajalec nemudoma plačati polno nadomestilo; (c) da zavrne sprejetje katere koli nadaljnje dobave katerega koli blaga brez kakršne koli odgovornosti do prodajalca ali (d) da vloži zahtevek za odškodnino, ki je na voljo kupcu, na podlagi kakršne koli škode, ki jo je morda utrpel, vključno s katero koli posledično izgubo ali škodo (vključno s katerim koli odškodninskim zahtevkom ali zahtevkom za nadomestilo v zvezi s kakršnim koli zneskom, ki je bil plačan ali je plačljiv kateri koli tretji osebi), kakršne koli razlike v vrednosti neskladnega blaga, ki ga je kupec sprejel, ali kakršne koli izgube prihodkov, dobičkov ali kakršne koli pogodbe, ki izhaja iz dobave blaga ali njegove uporabe ali nadaljnje prodaje s strani kupca. Ne glede na katera koli prejšnja določila v pogodbenih dokumentih ali kateri koli drugi izjavi, pisni ali ustni, prek zastopnikov ali kako drugače, ne prevzema nobene odgovornosti ali odškodninske odgovornosti za povrnitev škode, obrambo, zaščito ali odvezo odgovornosti za katero koli drugo osebo, podjetje ali stranko v zvezi s kakršno koli izgubo, škodo ali telesno poškodbo, vključno s katero koli neposredno, naključno, posledično ali posebno škodo ali kaznovalno odškodnino, izgubami ali kakršnimi koli telesnimi poškodbami, ne glede na jezik, uporabljen za izražanje ali naznačevanje takšnih predpostavk. Ne glede na morebitna nasprotna določila v pogodbenih dokumentih lahko kupec vsakršen zahtevek vloži v zastaralnem roku, ki je določen v veljavnem obdobju zastaranja, določenem v jurisdikciji.

10. Reševanje sporov. Razen če je v tem dokumentu navedeno drugače, bodo vsakršni spori, ki nastanejo na podlagi te pogodbe, urejani z zavezujočo arbitražo v jurisdikciji, upravljani v skladu z arbitražnimi pravili Mednarodne trgovinske zbornice, ki so v veljavi na datum takšne arbitraže, o arbitražni odločbi arbitra(-ov) pa bo presojalo katero koli sodišče z ustrezno pristojnostjo. Arbitražni postopki in vsi dokumenti, vloge in odločbe, povezani s tem, bodo potekali oz. bodo izdani v uradnem jeziku jurisdikcije. Arbitražna odločba bo vsebovala navedbe v plačilni valuti, določeni v tej pogodbi, ali, če ni določena nobena takšna valuta, v valuti jurisdikcije, hkrati pa bo vsebovala razloge za odločbo. Arbiter(-ri) ne bo(-do) mogel(-li) spreminjati ali prilagajati nobenih določil te pogodbe. Stranki si bosta enakovredno delili arbitrove honorarje in stroške. Kupec se lahko po lastni presoji obrne na ustrezno pristojno sodišče glede kakršnih koli lastnih zahtevkov, ki izhajajo iz te pogodbe ali so povezani z njo. Prodajalec s tem nepreklicno priznava pristojnost sodišč v jurisdikciji v zvezi s kakršnim koli takšnim pravdnim postopkom. Če kupec sproži pravdni postopek v skladu s predhodnimi navedbami, ne bo prodajalec v okviru tega vložil nobene nasprotne tožbe za zadeve, ki jih je mogoče v skladu s to pogodbo reševati z arbitražo.

11. Zaupnost. V povezavi s pogajanji ali izvajanjem te pogodbe lahko kupec prodajalcu razkrije tehnične ali poslovne informacije. Prodajalec se strinja, da bo vse takšne informacije in vse druge informacije, povezane s to pogodbo, vključno s kupčevim interesom v zvezi s to pogodbo ali obstojem ali pogoji te pogodbe, ohranjal kot zaupne. Prodajalec ne bo razkril ali uporabil, neposredno ali posredno, takšnih informacij za noben namen, razen za namene izvajanja te pogodbe, poleg tega ne bo prodajalec kupcu razkril nobene informacije prodajalca, za katero prodajalec meni, da je zaupna.

12. Uporabno pravo. Za domačo prodajo bo zakonodaja jurisdikcije brez upoštevanja njenih kolizijskopravnih načel urejala to pogodbo ter pravice in obveznosti strank v skladu s tem dokumentom. Za mednarodno prodajo bo do upoštevne mere in v skladu z omejitvami v tem dokumentu to pogodbo ter pravice in obveznosti strank v skladu s tem dokumentom urejala Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (»Konvencija o prodaji«). Ne glede na predhodne navedbe bodo v primeru kakršne koli nedoslednosti ali neskladja med določili te pogodbe, vključno s temi pogoji, na eni strani in Konvencije o prodaji na drugi strani veljala in prevladala določila te pogodbe. V obsegu katere koli takšne nedoslednosti ali neskladja bo za določila te pogodbe domnevano, da odstopajo od določil Konvencije o prodaji v okviru pomena 6. člena Konvencije. Zadeve, ki niso izrecno urejene v tej pogodbi ali z uporabo Konvencije o prodaji, je treba urediti v skladu z notranjimi zakoni jurisdikcije brez upoštevanja kolizijskopravnih načel. Za mednarodne prodaje, ki jih Konvencija o prodaji ne ureja, bodo to pogodbo ter pravice in obveznosti strank v skladu s tem dokumentom urejali notranji zakoni jurisdikcije ne glede na kolizijskopravna načela.

13. Obvestilo. Razen če je kjer koli v tej pogodbi navedeno drugače, bodo vsa obvestila in podobna komunikacija, ki so zagotovljeni v skladu s tem dokumentom, zagotovljeni v pisni obliki in v uradnem jeziku jurisdikcije ter dobavljeni s katerimi koli sredstvi, ki so v skladu z okoliščinami razumni.

14. Prenos pogodbe in pooblastitev. Nobena stranka ne bo prenesla ali dodelila te pogodbe ali dala kakršnih koli obveznosti iz tega dokumenta v izvajanje podizvajalcem, ne glede na to, ali to naredi na podlagi zakona ali na drug način, brez vnaprejšnje pridobitve izrecnega pisnega soglasja nasprotne stranke. Vsak poskus prenosa ali dodelitve tega dokumenta ali njegovo dajanje v izvedbo podizvajalcem brez takšnega soglasja bo ničen in neveljaven. Razen če je v tem dokumentu izrecno navedeno drugače, ta pogodba ni predvidena za zagotavljanje koristi nobene osebe, ki ni stranka v njej ali odobreni pooblaščenec takšne stranke, in je ta oseba tudi ne more uveljavljati. Ker kršitve protimonopolnega/konkurenčnega prava na koncu vplivajo na kupca, prodajalec s tem kupcu nepreklicno podeljuje vse sedanje in prihodnje pravice za uveljavljanje terjatev, ki jih lahko uveljavlja zoper tretje osebe v skladu s katerim koli tujim, zveznim in/ali državnim protimonopolnim/konkurenčnim pravom v zvezi z blagom (vključno z vsemi povezanimi surovinami, sestavnimi deli in storitvami). Prodajalec bo kupca nemudoma pisno obvestil ob seznanitvi s katerim koli takšnim potencialnim zahtevkom in bo vse relevantne tretje osebe obvestil, da je bil takšen zahtevek dodeljen kupcu.

15. Višja sila. Prodajalec ne bo odgovoren za nobeno nezmožnost izpolnitve svojih obveznosti v skladu s pogodbenimi dokumenti, ki zapadejo, iz katerega koli razloga, ki presega razumen nadzor (»dogodek višje sile«); pod pogojem, da prodajalec ne bo odvezan nobenih takšnih obveznosti zaradi gospodarske krize, sprememb tržnih pogojev, nezadostnih sredstev, nerazpoložljivosti ali povišanih stroškov opreme, materialov ali potrebščin ali zaradi delovnih težav. Prodajalec bo kupca nemudoma obvestil o kakršnem koli domnevnem dogodku višje sile. Kot posledico katerega koli domnevnega dogodka višje sile lahko kupec, vendar k temu ni obvezan, (a) prekine to pogodbo, deloma ali v celoti; (b) zavrne blago, deloma ali v celoti, in ga vrne prodajalcu na tveganje in stroške prodajalca, pri čemer mora prodajalec nemudoma plačati polno nadomestilo, ali (c) zavrne sprejetje katerih koli nadaljnjih dobav kakršnega koli blaga, brez kakršne koli odgovornosti do prodajalca.

16. Intelektualna lastnina. Nobena od strank ne prenaša na nasprotno stranko nobenega patenta, strokovnega znanja, poslovnih skrivnosti, blagovnih znamk, avtorskih pravic ali katere koli druge pravice intelektualne lastnine v zvezi z informacijami, dokumenti ali premoženjem, ki ga takšna stranka da drugi na voljo v skladu s to pogodbo, razen naslednjega: (a) prodajalec ima pravico do uporabe kupčevih pravic intelektualne lastnine izključno za proizvodnjo in dobavo blaga kupcu v skladu s to pogodbo; (b) če je blago eksperimentalno, proizvedeno po meri ali razvito za kupca (vključno z vsemi originalnimi avtorskimi ali umetniškimi deli, ki so primerna za zaščito z avtorskimi pravicami), so vse pravice, lastništva in udeležbe v zvezi s katero koli intelektualno lastnino, zasnovano, razvito ali najprej omejeno na vajo z namenom proizvodnje ali dobave blaga, s tem nepreklicno dodeljene kupcu in prodajalec se strinja, da bo poskrbel za vse potrebne dokumente, s katerimi se takšna dodelitev dokumentira, in kupcu pomagal pri izpopolnjevanju morebitnih takšnih interesov (kupec se strinja, da prodajalcu plača razumne stroške za pomoč pri izpopolnjevanju morebitnih takšnih interesov) ter (c), če je ta pogodba preklicana zaradi prodajalčeve zamude plačila in kupec ne more razumno pridobiti nadomestnega blaga pri tretji osebi brez prodajalčeve intelektualne lastnine, bo imel kupec neizključno brezplačno pravico do uporabe in licenco za uporabo prodajalčeve intelektualne lastnine za pridobitev, uporabo in prodajo nadomestnega blaga. Prodajalec ne sme brez pisnega dovoljenja kupca uporabljati imena, logotipa ali blagovne znamke kupca.

17. Splošni podatki. Vse pravice in pravna sredstva v tem dokumentu bodo dodatki k vsem drugim pravicam in pravnim sredstvom, zagotovljenim v skladu z veljavnim zakonom, pri čemer bodo vse pravice in pravna sredstva neizključni in kumulativni. Neizpolnitev katere koli obveznosti s strani katere koli stranke bo obravnavana kot opustitev katerih koli nadaljnjih obveznosti. Če se ugotovi, da je katero koli določilo v tej pogodbi neveljavno, takšna neveljavnost ne bo vplivala na veljavnost preostalih določil v tej pogodbi.